WELCOME LINIJA.png

BIZNIS ZONA VRANEŠKA DOLINA

 

Lokacija biznis zone “Vraneška dolina” pruža se od Slijepča mosta do Kovrena sa lijeve i desne strane regionalnog puta Slijepač Most-Pljevlja. Najmanja površina jednog lokaliteta predviđenog kao biznis zona je 1760 m² a najveća je 43870m². Svi lokaliteti se koriste kao livade a mogu se preorijentisati za druge namjene. Saobraćajnica uz koju se nalaze lokaliteti je savremena, izrađena i puštena u saobraćaj 2014.godine. Pored saobraćajnice, čitavom dužinom teče rijeka Ljuboviđa, čija se voda može koristiti kao tehnička i za navodnjavanje. Pijaća, odnosno sanitarna voda se mora do lokaliteta dovoditi sa dužine 2-3km iz vodovoda u Pavinom Polju i Tomaševu. Elektroenergijom se ova lokacija mora snabdijevati sa trafostanice u Čokrlijama koja se nalazi na sredini ove lokacije (15km).

 

O  L  A  K  Š  I  C  E

- oslobađanje od plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,

- oslobađanje od plaćanja naknade za korišćenje opštinskih puteva,

- oslobađanje od plaćanja prireza na porez na dohodak fizičkih lica,

- oslobađanje od plaćanja poreza na nepokretnosti iznad 0.1 % od tržišne vrijednosti nepokretnosti.

- Investitor (privredno društvo i preduzetnik) ostvaruje olakšicu u iznosu do 7.000,00 eura po jednom novozaposlenom radniku, odnosno novootvorenom radnom mjestu, a može se koristiti samo ako se investiranjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika.

- Ostvarivanje olakšica odnosi se i na postojeća privredna društva i preduzetnike na području opštine Bijelo Polje za proširenje privredne djelatnosti, a mogu se koristiti samo ako se proširenjem povećava broj zaposlenih za 5 i više radnika i važe za period od 3 (tri) godine.

Pravo na olakšice imaju privredna društva i preduzetnici koji grade, koji će graditi, imaju izgradjene objekte ili rekonstruišu objekte u kojima se otvaraju nova radna mjesta za lokalno stanovništvo, u djelatnostima:

- poljopriveda, šumarstvo i ribarstvo,

- prerađivačka industrija,

- saobraćaj i skladištenje,

- informacije i komunikacije,

- stručne, naučne i tehničke djelatnosti.

Go to top